POLÍTICA DE PRIVACITAT

ADEQUA LEGAL, S.L. (d'ara en avant ADEQUA) informa els seus usuaris que disposa d'un fitxer de dades de caràcter personal on consten les dades dels seus clients i usuaris, la titularitat i responsabilitat de les quals sobre el seu tractament ostenta la Firma, creat amb la finalitat de gestionar i mantindre el contacte i comunicació amb els seus clients, usuaris i sol•licitants d'informació sobre la seua organització, activitats, productes i servicis.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, és obligació d'ADEQUA comunicar als usuaris que les dades personals que faciliten durant la navegació i ús de les opcions proporcionades en esta web seran incorporats al precitat fitxer la creació de la qual ha sigut degudament notificada davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, entenent que comptem ja amb el seu consentiment per a això des del moment que accedisca i use esta web. No obstant això, al facilitar-nos directament la informació, telefònica o electrònicament o al proporcionar qualsevol altra dada durant la navegació, ús o relació, confirma de forma inherent la prestació del seu consentiment expresse per al registre i tractament de les seues dades personals, la seua inclusió en el fitxer precitat i l'enviament/recepció de comunicacions informatives, promocionals i comercials per part de la Firma, incloent expressament les que es realitzen per mitjans electrònics o convencionals.

En qualsevol moment, l'usuari podrà exercir, respecte de les seues dades, els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i, en cas, oposició per mitjà de l'enviament de la seua sol•licitud escrita junt amb una fotocòpia del seu D.N.I. A la adreça sita a València, CP 46019, carrer Portaceli núm. 2-10, o a les direccions que la substituïsquen i siguen comunicades en el futur al Registre General de Protecció de Dades. Si desitja més informació respecte d'això o no desitja rebre nous correus electrònics pot comunicar-ho en la següent adreça “lopd@adequa.eu”. ADEQUA no podrà fer efectiu el dret de cancel•lació respecte a aquelles dades que la legislació vigent obligue a conservar. No obstant això, s'aplicaran les corresponents mesures de bloqueig de les dades cancel•lades per a evitar la seua aplicació a finalitats diferents de les establides en la normativa que exigix la seua conservació.

ADEQUA es compromet al compliment de la seua obligació de confidencialitat i secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures de seguretat exigides per la legislació vigent en cada moment que permeten raonablement assegurar la seua protecció i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzathi , hagut compte en tot moment de l'estat de la tecnologia. No obstant això, la Firma no pot garantir plenament la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat ja que cap mesura de seguretat que s'instal•le pot ser en l'actualitat indestructible, per tant ADEQUA no serà responsable en cap cas de les incidències que puguen sorgir entorn de les dades personals quan es deriven bé d'un atac o accés no autoritzat als seus sistemes de tal forma que siga impossible detectar-ho pels sistemes de seguretat implantats.

La present política de privacitat podrà ser modificada en qualsevol moment per la Firma, especialment per a adequar-la a la legislació vigent i instruccions de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per la qual cosa ADEQUA recomana als usuaris la consulta periòdica de la mateixa a fi de conéixer les modificacions en la mateixa, sense perjuí de la inclusió de nota informativa de tot això en la pàgina web.

IMPORTANT: En el cas que hi haguera diferències o contradiccions entre les versions de la web publicades en espanyol, anglés i valencià d'esta web, prevaldrà en tot cas la versió espanyola.